Helaas is het niet meer mogelijk om je op te geven voor het ontwikkel advies traject in het kader van “NL leert door.” Op 1 december jongstleden zijn bijna alle 55.000 trajecten op één dag vergeven (landelijk). 


Het loket voor de ‘NL Leert Door’ ontwikkeladviezen gaat weer open! Vanaf 1 december 2020 kunnen werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden een ontwikkeladvies traject ontvangen van een loopbaanadviseur. Zonder kosten! Een dergelijk traject bestaat uit een arbeidsmarkt scan, een online test/assessment van drijfveren, interessegebieden en competenties en vier uur aan gesprekscontacten met een loopbaancoach.

Er zijn vanaf december 2020 in totaal 50.000 gesubsidieerde adviestrajecten beschikbaar.

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid publiceerde oorspronkelijk deze regeling in de De Staatscourant. Hieronder lees je meer over de doelstelling, inhoud en achtergronden (bron: De Staatscourant) van deze regeling.

Heb je alternatieve bronnen van financiering (bijvoorbeeld via een opleidingsbudget van je werkgever), stuur dan een mailtje naar NL_Leert_Door@talentfactor.nl. Misschien is er meer mogelijk dan je denkt.

  1. Aanleiding

De coronacrisis heeft grote impact op de arbeidsmarkt. In veel sectoren ligt het werk al een paar maanden (gedeeltelijk) stil, met als gevolg dat veel werkenden hun baan kwijt dreigen te raken of al zijn kwijtgeraakt. Ook veel zelfstandig ondernemers (waaronder zzp’ers) zien opdrachten teruglopen of zitten zonder opdrachten. De afgelopen maanden zijn er met de tijdelijke financiële regelingen NOW4 en Tozo5, ter bescherming van banen en inkomens, reeds grote investeringen gedaan om de werkgelegenheid zo veel mogelijk op peil te houden.

Inmiddels wordt zichtbaar en voelbaar dat de arbeidsmarkt onder invloed van de coronacrisis aan het veranderen is, maar onzeker is nog hoe precies. Deze veranderingen op de arbeidsmarkt vragen om aanpassingsvermogen, zowel bij individuen als bij bedrijven. Juist in deze tijd is het voor individuen ontzettend belangrijk om te (blijven) investeren in hun ontwikkeling. Om te zorgen dat hun positie op de arbeidsmarkt verbetert, om te voorkomen dat ze uitvallen door werkloosheid en om te zorgen dat ze duurzaam inzetbaar blijven alsook om weer aan het werk te komen in eventueel een andere sector. Het is belangrijk dat mensen zich hiervan bewust worden en dat zij zicht krijgen op hun ontwikkelkansen en loopbaanmogelijkheden, zodat zij zoveel mogelijk eigen keuzes kunnen maken.

 

  1. NL leert door

Het doel van de regeling NL leert door is om de gevolgen van de crisis te helpen verzachten door mensen te ondersteunen om zich te (her)oriënteren op hun actuele mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

De regeling biedt werkenden, waaronder flexwerkers en zelfstandig ondernemers, én niet werkenden de mogelijkheid een eerste stap te zetten in een mogelijke (her)oriëntatie op hun arbeidsmarktpositie. Zij kunnen een ontwikkeladvies aanvragen bij gekwalificeerde loopbaanadviseurs en daarnaast komt er de mogelijkheid een online scholingsactiviteit te volgen.

Het ontwikkeladvies is bedoeld om inzichtelijk te maken welke kansen iemand heeft op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de loopbaanstappen die iemand kan zetten of welke ondernemerskansen er zijn. Ontwikkeladviezen kunnen mensen helpen om zich beter bewust te worden van hun actuele mogelijkheden en om te helpen nagaan of – en zo ja welke – (online) scholing daarvoor nodig is. Deze ontwikkeladviezen helpen ook als mensen belemmeringen ervaren, bijvoorbeeld door de gezinssituatie of de situatie op het werk, door psychologische barrières of juist praktische, zoals de benodigde (tijds)investering. De ontwikkeladviezen zijn gericht op het bewust maken van het belang van ontwikkeling en wendbaarheid op de arbeidsmarkt, het inzichtelijk maken welke mogelijkheden er zijn gegeven iemands kennis en ervaring en de actuele kansen op de arbeidsmarkt en handvatten te geven om eventuele barrières weg te nemen en concrete stappen te zetten om aan de slag te gaan met ontwikkeling.

  1. Ontwikkeladvies

Het doel van het ontwikkeladvies is de deelnemer bewust te maken van het belang van jezelf blijven ontwikkelen tijdens je loopbaan of in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep, inzichtelijk te maken wat iemands ontwikkelkansen en loopbaanmogelijkheden zijn – gegeven zijn of haar eigen situatie – en handvatten te geven om volgende stappen te zetten. Juist in deze tijd van crisis, die grote gevolgen heeft op de arbeidsmarkt, wordt duidelijk hoe belangrijk het voor een individu is om bezig te zijn met ontwikkeling om zo wendbaar te zijn op de arbeidsmarkt.

De coronacrisis duurt inmiddels al een aantal maanden voort. Veel mensen zijn onzeker of hun werk nog genoeg toekomstperspectief biedt, anderen hebben hun werk verloren of dreigen hun baan kwijt te raken. Daarnaast zien zelfstandig ondernemers hun opdrachtenstroom opdrogen of kunnen zij door de coronamaatregelen minder klanten bedienen, waardoor niet de benodigde winst kan worden gemaakt om in het eigen levensonderhoud te voorzien.

Doelgroep

Ontwikkeling is van belang voor iedereen. En we zien dat de crisis ook iedereen raakt: iedereen, zowel jong als oud, kan zijn of haar baan verliezen doordat de werkgever minder werk heeft of zelfs gesloten is. Flexwerkers raken hun werk kwijt of krijgen geen werk meer, zelfstandig ondernemers (waaronder zzp’ers) zien hun opdrachtenstroom opdrogen of kunnen door de coronamaatregelen minder klanten bedienen. Het kan voor iedereen zinvol zijn om stil te staan bij ontwikkelkansen en loopbaanmogelijkheden. Daarom is ervoor gekozen om het adviestraject open te stellen voor iedereen die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt en die 18 jaar is of ouder, maar de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt.

Inhoud ontwikkeladviestraject

Het ontwikkeladvies is een integraal en persoonlijk advies. Dit advies wordt door onafhankelijke en professionele loopbaanadviseurs uitgevoerd. Het ontwikkeladviestraject moet de deelnemer bewust maken van het belang en de noodzaak van ontwikkeling en inzicht bieden in zijn of haar arbeidsmarktpositie. Daarnaast moet het traject ook handvatten bieden aan de deelnemer, in de vorm van ontwikkelmogelijkheden en loopbaankansen. De deelnemer krijgt inzicht in wie hij is en wat hij kan. Aanvullend worden de mensen gecoacht, waarbij informatie wordt verstrekt over kansberoepen en de kanssectoren, de middelen en instrumenten die ter beschikking staan voor bijvoorbeeld bij- of omscholing en wat eventuele financiële en arbeidsrechtelijke consequenties zijn van een baanwisseling.

Het adviestraject start met een arbeidsmarktscan om op de persoon toegesneden kansrijke mogelijkheden op de arbeidsmarkt en/of ondernemerskansen in kaart te brengen, op basis van iemands kennis, vaardigheden, competenties, houdingsaspecten, drijfveren en leervermogen. De arbeidsmarktscan is een verplicht onderdeel van het ontwikkeladvies en moet dus voor elke deelnemer worden ingekocht. In beginsel wordt de arbeidsmarktscan voorafgaand aan het eerste gesprek door de deelnemer ingevuld.

In het eerste gesprek werkt de loopbaanadviseur met de deelnemer aan een situatieschets. In die schets komen vragen aan de orde als: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? De uitkomst van de arbeidsmarktscan wordt meegenomen in de situatieschets. Hoewel een arbeidsmarktscan verplicht is, wordt er geen standaard voorgeschreven. Er zijn verschillende scans beschikbaar en elke adviseur heeft zijn voorkeuren. De loopbaanadviseur is vrij om te kiezen welk instrument hij of zij inzet, zo lang de gebruikte scan duidelijk in kaart brengt wat de arbeidsmarktpositie van de deelnemer is en welke kansen en mogelijkheden er voor de deelnemer liggen. In de administratie van de adviseur moet een factuur worden bewaard waaruit blijkt dat de scan is ingekocht.

Hoewel elk adviestraject start vanuit de situatieschets (waar de arbeidsmarktscan onderdeel van uitmaakt), kan de situatieschets verschillend zijn voor verschillende deelnemers. In de regeling is gekozen voor een brede doelgroep. Werkenden (waaronder werknemers, flexwerkers en zelfstandigen) en niet werkenden kunnen allen een beroep doen op de beschikbare ontwikkeladviezen, omdat deze trajecten voor hen allemaal waardevol en relevant zijn. De uitgangspositie van deze verschillende groepen is echter anders en daarmee kan de situatieschets per groep anders worden ingevuld. Zo kan er voor werkenden bijvoorbeeld wat meer aandacht besteed worden aan de vraag hoe de deelnemer zit op zijn huidige werkplek. Voor niet werkenden kan bijvoorbeeld nadruk meer worden gelegd op de vraag waar hij of zij naartoe wil en de actuele mogelijkheden daarvoor. Voor zelfstandigen kan bijvoorbeeld aan de orde zijn of zij wellicht in plaats van of aanvullend op het ondernemerschap in dienstverband zouden willen werken. Het is aan de loopbaanadviseur om in te spelen op de actuele situatie van de deelnemer. De loopbaanadviseur heeft de deelnemer voor zich en kan het beste inschatten wat nodig is gegeven de wensen en mogelijkheden van de deelnemer en de kansen op de arbeidsmarkt. De loopbaanadviseur is dan ook vrij om in overleg met de deelnemer te bepalen om aan bepaalde onderdelen meer aandacht te besteden dan aan andere. Op deze manier kan de professional in het adviseren van de deelnemer maatwerk bieden. Voorwaarde is echter wel dat alle onderdelen die beschreven zijn aan de orde komen.

Naast de situatieschets wordt in het adviestraject een persoonsprofiel opgesteld, waarbij in kaart wordt gebracht wat de competenties, kwaliteiten en vaardigheden van de deelnemer zijn. Daarin wordt ook meegenomen welke wensen de deelnemer heeft met betrekking tot zaken als arbeidsuren, reistijd, werklocatie en dergelijke. Daarna volgt een toekomstoriëntatie: wat zou ik willen, hoe kan ik dat realiseren en hoe zorg ik dat ik duurzaam inzetbaar en wendbaar ben of blijf op de arbeidsmarkt? Tot slot geeft de loopbaanadviseur een advies over financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties en geeft de adviseur zicht op instanties of websites waar de deelnemer meer kennis over deze zaken kan vinden.

Het adviestraject bestaat uit meerdere adviesgesprekken, die in totaal opgeteld minimaal 4 uur duren. De vorm waarin de adviesgesprekken plaatsvinden is vrij. Gelet op de aard van de coronacrisis ligt het voor de hand om de gesprekken overwegend digitaal plaats te laten vinden en dit wordt ook toegejuicht, maar dit wordt niet als eis gesteld voor subsidieverstrekking. Als het nodig is kunnen ook fysieke gesprekken plaatsvinden; de loopbaanadviseur moet dan wel zorgen dat de richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen.

Uiteindelijk moet dit alles uitmonden in een ontwikkelplan dat door de deelnemer alleen of in samenwerking met de loopbaanadviseur is opgesteld. In dit ontwikkelplan worden kort en bondig acties beschreven die de deelnemer op de korte of lange termijn kan inzetten.

Bron: De Staatscourant